Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: https://bip.igcz.poznan.pl/regulacje-prawne/statut-instytutu-genetyki-czlowieka-polskiej-akademii-nauk/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Statut Instytutu

Statut – wersja PDF
Załącznik nr 1 – Schemat struktury organizacyjnej IGC PAN
Załącznik nr 2 – Ślubowanie

STATUT
Instytutu Genetyki Człowieka
Polskiej Akademii Nauk

I. Postanowienia ogólne

§1

 Instytut Genetyki Człowieka, zwany dalej „Instytutem” jest instytutem naukowym Polskiej Akademii Nauk.

§ 2

Instytut działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619).
 2. Statutu Polskiej Akademii stanowiącego załącznik do uchwały nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r., zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 27 grudnia 2010 roku.
 3. Uchwały nr 17/02 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie utworzenia Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
 4. Niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Instytutu jest Poznań.
 2. Instytut może posiadać jednostki organizacyjne na terenie całego Kraju.
 3. Instytut posiada osobowość prawną.

§ 4

 Instytut używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej pośrodku i napisem Instytutu w otoku: „Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu”.

  

II. Zadania Instytutu

 § 5

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych poznawczych i aplikacyjnych w zakresie nauk medycznych i nauk biologicznych oraz upowszechnianie wyników tych badań.

§ 6

 1. Do zadań Instytutu należy w szczególności:

 • Prowadzenie prac badawczych w zakresie genetyki człowieka i biologii medycznej.
 • Prowadzenie prac rozwojowych i wdrażanie wyników tych badań do gospodarki.
 • Kształcenie i doskonalenie kadr naukowych w zakresie nauk medycznych i biologicznych.
 • Wspieranie osób rozpoczynających karierę naukową.
 • Współpraca z uczelniami, instytutami badawczymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w szczególności w zakresie zajęć dydaktycznych, badań naukowych i prac rozwojowych.
 • Współpraca ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w celu ich wdrożenia;
 • Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej, m.in. poprzez tworzenie konsorcjum i prowadzenie wspólnych projektów badawczych.
 • Upowszechnianie wiedzy w zakresie działalności Instytutu.
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów oraz zleconych przez władze Polskiej Akademii Nauk zgodnie z prowadzoną działalnością Instytutu.
 1. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych i ochrony zdrowia.
 2. W celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i promocji nauki, za zgodą ministra właściwego ds. nauki Instytut może tworzyć spółki, obejmować lub nabywać i posiadać udziały oraz akcje spółek handlowych.

§ 7

Zadania wymienione w § 6 Instytut realizuje przez:

 1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie genetyki człowieka i biologii medycznej.
 2. Publikowanie wyników prac badawczych.
 3. Nadawanie stopni naukowych na podstawie posiadanych uprawnień.
 4. Kształcenie w zakresie biologii medycznej i genetyki człowieka poprzez studia doktoranckie oraz opiekę nad studentami wyższych uczelni.
 5. Ochronę własnych, oryginalnych rozwiązań naukowych w kraju i za granicą.
 6. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i medycznymi.
 7. Opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii w zakresie problematyki naukowej Instytutu.
 8. Współdziałanie z instytucjami upowszechniania wiedzy, organizowanie zebrań naukowych, konferencji, zjazdów, sympozjów naukowych itp.
 9. Upowszechnianie i popularyzację wyników prowadzonych badań m. in. poprzez publikacje, wykłady, wywiady prasowe, radiowe i telewizyjne.
 10. Obsługę biblioteczną oraz dokumentacyjno-informacyjną.
 11. Podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji zadań statutowych Instytutu.

III. Organizacja Instytutu

§ 8

Organami Instytutu są:

 1. Dyrektor.
 2. Rada Naukowa.

§ 9

 1. Prezes PAN powołuje na Dyrektora Instytutu osobę wybraną w drodze konkursu na okres 4 lat.
 2. Zastępcę Dyrektora ds. naukowych powołuje Dyrektor Instytutu na okres kadencji.
 3. Zastępcę Dyrektora ds. rozwoju powołuje Dyrektor Instytutu na okres kadencji.
 4. Zastępcę Dyrektora ds. administracyjnych powołuje Dyrektor Instytutu.

§ 10

 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością Instytutu, odpowiada za gospodarowanie mieniem zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz odpowiada za wynik finansowy Instytutu.
 2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
 • kierowanie Instytutem i reprezentowanie go na zewnątrz,
 • koordynowanie bieżącej działalności Instytutu,
 • wykonywanie w stosunku do pracowników Instytutu czynności z zakresu prawa pracy zastrzeżone dla pracodawcy,
 • opracowywanie rocznych planów badań naukowych, planów finansowych oraz rocznych sprawozdań z działalności Instytutu,
 • opracowywanie programów rozwoju naukowego i gospodarczego Instytutu,
 • ustalanie planu zadaniowo-finansowego po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej,
 • przedstawianie Radzie Naukowej planów badań naukowych, sprawozdań z działalności Instytutu oraz projektów i wniosków w sprawach należących do zakresu jej działania,
 • współdziałanie w sprawach pracowniczych z organizacjami związkowymi działającymi w Instytucie.
 • opracowanie regulaminu organizacyjnego Instytutu,
 • ustalenie regulaminu pracy Instytutu.
 • przygotowywanie projektów struktury organizacyjnej Instytutu,
 • powoływanie i odwoływanie kierowników wewnętrznych jednostek organizacyjnych Instytutu,
 • ustalanie dla pracowników Instytutu zakresów czynności i obowiązków.

§ 11

 1. Do zadań zastępcy Dyrektora do spraw naukowych Instytutu należy:
 • przygotowanie planów i sprawozdań naukowych,
 • koordynacja badań statutowych i projektów badawczych,
 • koordynacja współpracy z placówkami krajowymi i zagranicznymi,
 • opieka nad rozwojem młodej kadry naukowej,
 • analiza działalności naukowo-badawczej Instytutu.
 1. Do zadań zastępcy Dyrektora do spraw administracyjnych należy:
 • zapewnienie sprawności organizacyjnej i administracyjnej Instytutu,
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
 • nadzór nad zakupami inwestycyjnymi i bieżącym zaopatrzeniem Instytutu,
 • zapewnienie sprawnej organizacji działania administracji i pracowników obsługi,
 • kierowanie sprawami związanymi z zamówieniami publicznymi,
 • nadzór nad prawidłową gospodarką składnikami majątkowymi Instytutu,
 • nadzór nad pracami inwestycyjnymi, remontowymi i porządkowymi, naprawami sprzętu i aparatury,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż i utrzymaniem porządku
  w Instytucie,
 • dbałość o serwis sprzętu i aparatury oraz łączność telefoniczną i komputerowo-sieciową wewnętrzną i zewnętrzną,
 • zapewnienie warunków sprawnej działalności wszystkim jednostkom organizacyjnym Instytutu.
 1. Do zadań zastępcy Dyrektora ds. rozwoju należy:
 • koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z przyszłością instytutu,
 • kształtowanie polityki wynalazczej,
 • komercjalizacja wyników badań naukowych,
 • nadzór nad działem rozwoju.
 1. Dyrektor Instytutu ustala szczegółowy zakres działania swoich zastępców.

§ 12

 1. Dyrektor może powołać kolegium Instytutu oraz w razie potrzeby zespoły problemowe lub komisje jako organy doradcze i opiniodawcze.
 2. Skład, zakres działania i tryb pracy organów, o których mowa w ust. 1, określa decyzja Dyrektora o ich powołaniu.

§ 13

 1. Rada Naukowa Instytutu liczy maksymalnie 35 członków, w tym spoza Instytutu nie mniej niż 30% ogólnej liczby członków Rady Naukowej.
 2. Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata.

§ 14

 W skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą z głosem stanowiącym:

 1. Wszystkie osoby z tytułem naukowym, zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, a, w następnej kolejności, w liczbie nieprzekraczającej 5, osoby lub ich przedstawiciele ze stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
 2. Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady przez Wydział V Nauk Medycznych PAN w liczbie nieprzekraczającej 6 osób.
 3. Osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w Instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy wybrane przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2 w liczbie nieprzekraczającej 10 osób.
 4. Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych niż wymienieni w punkcie 1 zatrudnieni w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie nieprzekraczającej 5 osób. Mają oni głos stanowiący z wyjątkiem spraw dotyczących stopni naukowych i tytułu naukowego.
 5. Dyrektor Instytutu i jego zastępca do spraw naukowych,
 6. Wybrany przedstawiciel doktorantów, jeżeli Instytut prowadzi studia doktoranckie,
 7. Wskazane przez przewodniczącego centrum, odpowiedniego ze względu na specjalność naukową, nie więcej niż cztery osoby spoza Instytutu wyróżniające się wiedzą i znaczącym dorobkiem w dziedzinie objętej zakresem działania Instytutu, posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.

§ 15

 1. Szczegółowy tryb wyboru członków Rady Naukowej jest następujący:
  1. w odniesieniu do członków Rady, o których mowa w 14 ust. 1 wybór dokonywany jest przez osoby z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego zatrudnione w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy.
  2. w odniesieniu do członków Rady, o których mowa w 14 ust. 4 wybór dokonywany jest przez pozostałych pracowników naukowych Instytutu zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.
 1. Wybory przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Instytutu. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Wybory uważa się za ważne, jeśli weźmie w nich udział co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§ 16 

 1. Powołania osób wybranych w skład Rady Naukowej dokonuje Wiceprezes nadzorujący  Wydział V Nauk Medycznych PAN.
 2. Pierwszemu posiedzeniu nowej Rady Naukowej przewodniczy Wiceprezes nadzorujący  Wydział V Nauk Medycznych PAN lub upoważniona przez niego osoba.

§ 17

 1. Rada Naukowa Instytutu sprawuje bieżący nadzór nad działalnością Instytutu, dbając zwłaszcza o jego wysoki poziom naukowy i rozwój osób rozpoczynających karierę naukową.
 2. Rada Naukowa wybiera przewodniczącego i jego zastępcę oraz sekretarza. Funkcji tych nie może pełnić dyrektor Instytutu ani jego zastępcy.
 3. Rada Naukowa w szczególności:
  1. określa profil Instytutu, uwzględniając kierunki rozwoju światowej nauki,
  2. zatwierdza sprawozdania z działalności naukowej Instytutu,
  3. opiniuje przedstawiany przez Dyrektora plan finansowo-rzeczowy Instytutu,
  4. przeprowadza przewody doktorskie, habilitacyjne oraz przedstawia wnioski o nadanie tytułu naukowego, w ramach posiadanych uprawnień,
  5. uchwala statut Instytutu,
  6. uchwala sposób i tryb przeprowadzania konkursów na poszczególne stanowiska naukowe,
  7. określa szczegółowy tryb i częstotliwość dokonywania ocen pracowników naukowych Instytutu w regulaminie, podlegającym zatwierdzeniu przez wiceprezesa Akademii nadzorującego pracę Wydziału V Nauk Medycznych,
  8. dokonuje oceny okresowej pracowników naukowych Instytutu, obejmującej wyniki pracy, przy czym asystenci i adiunkci oceniani są raz na 2 lata, a profesorowie raz na 4 lata,
  9. rekomenduje kandydatów na członków Akademii,
  10. opiniuje wnioski o przyznanie nagród naukowych,
  11. powołuje rzecznika dyscyplinarnego spośród pracowników naukowych Instytutu,
  12. rozpatruje inne sprawy wynikające z ustawy o PAN, statutu Instytutu, obowiązujących przepisów, decyzji władz Akademii oraz wniesionych pod obrady przez członka Rady lub Wiceprezesa nadzorującego prace Wydziału V Nauk Medycznych PAN.

§ 18

Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 19

 1. Schemat struktury organizacyjnej Instytutu stanowi załącznik nr 1 do statutu.
 2. Załącznikiem nr 2 statutu jest treść ślubowania osób przyjętych na Międzynarodowe Studia Doktoranckie.

2a. Wewnętrzną organizację Instytutu określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

IV. Komisja dyscyplinarna

§ 20

 1. W sprawach dyscyplinarnych dotyczących pracowników naukowych i badawczo-technicznych Instytutu w pierwszej instancji orzeka komisja dyscyplinarna złożona z trzech osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na etacie:

1) profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego,
2) asystenta lub adiunkt,
3) pracownika badawczo-technicznego.

 1. Komisję dyscyplinarną wybiera zwołane na wniosek Dyrektora zebranie pracowników posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Wybór dokonywany jest w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej 2/3 liczby uprawnionych.
 2. Przewodniczący komisji dyscyplinarnej powinien być zatrudniony w Instytucie na stanowisku profesora zwyczajnego.

 

V. Gospodarka finansowa

§ 21

 1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając koszty działalności z przydzielonych środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. nr 28, poz. 146), a także z innych środków pozyskiwanych przez instytut.
 2. Szczegółowy tryb finansowania i gospodarki finansowej Instytutu określają odrębne przepisy.

 

VI. Postanowienia końcowe

 § 22

Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy.

§ 23

Niniejsze zmiany do Statutu zostały uchwalone przez Radę Naukową Instytutu w dniu 22 lutego 2022 roku, zaopiniowany przez Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 11 marca 2022 roku, wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk.

§ 24

Zmiany w statucie następują w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

§ 25

Traci moc statut zatwierdzony przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 czerwca 2018 roku.

Poznań, 16.03.2022 r.


Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2023
Data publikacji: 02.03.2016
Liczba wyświetleń: 3079

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska
Aleksandra Jakubowska-Pawłowska Aleksandra Jakubowska-Pawłowska