Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: https://bip.igcz.poznan.pl/sygnalisci/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Sygnaliści

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady (U) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Instytut Genetyki Człowieka PAN jest zobowiązany zobowiązani udostępnić Państwu kanały umożliwiające dokonywanie zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. zgłoszeń wewnętrznych)

Zgłoszenia naruszenia można dokonać za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:

a) dedykowanej skrzynki mailowej sygnalisci@szkoleniaprawnicze.com.pl, obsługiwanej przez Koordynatora ds. zgłoszeń, poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia.
b) za pomocą dedykowanego kanału informatycznego za pośrednictwem części strony internetowej https://zgloszenia.exlegeiod.pl poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia.
c) za pomocą infolinii pod nr tel.: 785 842 142.

Tutaj może Pan/Pan pobrać formularz zgłoszenia naruszenia. Prosimy, aby przy dokonywaniu zgłoszenia korzystać z tego dedykowanego formularza.

W Instytucie Genetyki Człowieka PAN obowiązuje Procedura dotycząca przyjmowania zgłoszeń oraz podejmowania działań następczych w związku z tymi zgłoszeniami, która jest dostępna w wersji papierowej w sekretariacie.

Przypominamy, iż zgłoszenia naruszeń prawa, mogą dotyczyć następujących sfer:

a) zamówienia publiczne,
b) usługi, produkty i rynki finansowe oraz zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
c) bezpieczeństwo produktów i ich zgodności z wymogami,
d) bezpieczeństwo transportu,
e) ochrona środowiska,
f) ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe,
g) bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie i dobrostan zwierząt,
h) zdrowie publiczne,
i) ochrona konsumentów,
j) ochrona prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych,
k) naruszenia mające wpływ na interesy finansowe Unii, o których mowa w art. 325 TFUE i określone szczegółowo w stosownych środkach unijnych,
l) naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 TFUE, w tym naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, jak również naruszenia dotyczące rynku wewnętrznego w odniesieniu do działań, które stanowią naruszenie przepisów
o podatku od osób prawnych lub do praktyk mających na celu uzyskanie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem lub celem  mających zastosowanie przepisów o podatku od osób prawnych.

Do dokonywania zgłoszeń wewnętrznych są uprawnione podmioty / osoby, które zostały wskazane szczegółowo w naszej Procedurze, w szczególności są to:

a) nasi pracownicy, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
b) osoby ubiegające się o zatrudnienie, które uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie z nami umowy,
c) osoby świadczące na naszą rzecz pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
d) nasi stażyści,
e) nasi wolontariusze.


PAMIĘTAJ !!!


Będziesz podlegać ochronie przewidzianej dla sygnalisty, jeżeli posiadasz uzasadnione podstawy, by sądzić, że będące przedmiotem zgłoszenia informacje na temat naruszeń są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia i że informacje takie są objęte zakresem zastosowania naszej Procedury i/lub przepisów prawa (sfery wskazano powyżej) – (tzw. zgłoszenie w dobrej wierze).
Nie zgłaszaj naruszenia w opisanym wyżej trybie – jeżeli naruszenie prawa godzi wyłącznie w Twoje prawa lub zgłoszenie naruszenia prawa następuje wyłącznie w Twoim indywidualnym interesie. Zgłoszenia, o których tutaj mowa mają działać w szerszym celu, niż Twój indywidualny interes.


 


Informacje o stronie ▾

Autor: Joanna Cymerys
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2022
Data publikacji: 19.01.2022
Liczba wyświetleń: 913

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz