Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: https://bip.igcz.poznan.pl/inne-informacje/deklaracja-dostepnosci/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu bip.igcz.poznan.pl

Instytut Genetyki Człowieka PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bip.igcz.poznan.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bip.igcz.poznan.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-09.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-02-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niedostępne elementy i treści:

  • pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
  • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały poprzez skan dokumentów papierowych; w miarę możliwości będziemy to poprawiać,
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Dobry adres poczty elektronicznej piotr.dobry[at]igcz.poznan.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Instytut Genetyki Człowieka PAN, 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 32

Do budynku prowadzi wejście od ul. Strzeszyńskiej . Budynek jest parterowy. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.

W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, z wyłączeniem  części laboratoryjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na miejscu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.


Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2021
Data publikacji: 07.09.2020
Liczba wyświetleń: 1237

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz