Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: http://bip.igcz.poznan.pl/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/rekrutacja/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Rekrutacja

Wyniki ostatniej rekrutacji:

[24-2021-IGC-PSD] Lista Rankingowa Ranking List

[24-2021-IGC-PSD] Rozstrzygnięcie konkursu. Completed competition

Ogłoszenia o rekrutacji:

1.[24/2021/IGC/PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN


[24/2021/IGC/PSD] OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO POZNAŃSKIEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ INSTYTUTÓW PAN W POZNANIU W RAMACH PROJEKTU BADAWCZEGO

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IGC PAN) w Poznaniu

oraz kierownik projektu badawczego, dr Marta Olszewska

ogłaszają konkurs

    na stanowisko doktoranta-stypendysty Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN w Poznaniu

w Zakładzie Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych IGC PAN w Poznaniu.

Liczba wakatów: 1

    I. Informacje ogólne

 1. Grupa badawcza: Zakład Biologii Rozrodu i Komórek Macierzystych
 2. Dyscyplina naukowa: nauki medyczne
 3. Przewidywane wynagrodzenie: stypendium ok. 4 200 PLN brutto (ok. 3 700 PLN/m-c netto)
 4. Planowany okres zaangażowania doktoranta w projekt badawczy: 48 miesięcy
 5. Termin składania dokumentów: do .17.09.2021 r.
 6. Data ogłoszenia: 13.08.2021 r.

Rekrutacja dotyczy projektu Sonata Bis 2020/38/E/NZ2/00134

Kierownik projektu: Marta Olszewska

Tytuł projektu: Badanie lokalizacji chromosomów w ludzkich plemnikach o różnym stopniu integralności chromatyny oraz różnicach w poziomie markerów epigenetycznych, z uwzględnieniem kariotypów oraz poszczególnych frakcji plemnikowych

 1. Opis badań:

Niepłodność określana jest jako choroba społeczna, obejmująca 10-18% par w wieku rozrodczym. Szeroki wachlarz czynników wzajemnie oddziałujących na siebie, których zaburzenia powiązane są z męską niepłodnością, wskazuje na wysoką złożoność problemu. Poza znanymi przyczynami molekularnymi i środowiskowymi, wpływającymi na płodność, takimi jak: mutacje genetyczne, nieprawidłowości chromosomowe, złe nawyki, czy praca w ciężkich warunkach, należy zwrócić uwagę na czynniki epigenetyczne, stanowiące ‘make up’ dla czynników genetycznych i tym samym pełniących istotną rolę. Wśród nich, metylacja plemnikowego DNA, a także metylacja/acetylacja histonów plemnika, pełnią kluczową rolę w prawidłowym rozwoju zarodka. Innym elementem epigenetycznym jest lokalizacja chromosomów, co oznacza, że każdy chromosom zajmuje określone miejsce w jądrze komórkowym plemnika. Plemnik charakteryzuje się unikatowym sposobem upakowania chromatyny, stąd też lokalizacja chromosomów także jest specyficzna. Wiadomo także, że organizacja jądrowa plemnika ulega zaburzeniu w przypadku różnych typów niepowodzeń rozrodu u mężczyzn. Zaburzenia epigenetyczne są związane z męską niepłodnością. Udokumentowano także podatność elementów epigenetycznych na zaburzenia spowodowane zarówno podłożem genetycznym, jak i środowiskowym. Głównym celem projektu jest odpowiedź na pytanie o to, w jaki sposób lokalizacja poszczególnych chromosomów może ulec zmianie/zaburzeniu w zależności od: typu niepowodzeń rozrodu, kariotypu, integralności chromatyny, zmian epigenetycznych DNA/histonów plemnikowych, a także czy istnieją zmiany między członkami tej samej rodziny, z uwzględnieniem jakości różnych frakcji plemnikowych. 

Słowa kluczowe:

niepłodność męska, translokacje chromosomowe, plemnik, epigenetyka plemnika, chromosomy i chromatyna plemnika, spermatogeneza, organizacja jądra komórkowego

Przewidywany zakres zadań doktoranta w projekcie:

– aktywny udział w realizacji eksperymentalnych zadań grantu

– prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach oraz udział w pisaniu publikacji naukowych

– opieka nad studentami.

Możliwości:

-praca w Zakładzie dysponującym bogatym i nowoczesnym warsztatem technik molekularnych i komórkowych oraz z zespołem entuzjastycznie nastawionym do pracy naukowej

– udział w szkoleniach i stażach oraz konferencjach krajowych i zagranicznych.

    II.Wymagania stawiane kandydatom

 1. Tytuł magistra biologii, biotechnologii lub pokrewnych
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej
 3. Znajomość technik biologii molekularnej, pracy z DNA (izolacja, PCR)
 4. Znajomość metod cytogenetycznych i epigenetycznych będzie dodatkowym atutem
 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 6. Wysoka motywacja i entuzjazm do pracy w nauce
 7. Umiejętność pracy w grupie.

  III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego

 1. Życiorys naukowy
 2. List motywacyjny
 3. Odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu wraz z suplementem (w przypadku dyplomów wydanych przez uczelnie zagraniczne, dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała. W przypadku, gdy kandydat nie dysponuje ww. dokumentami, ma obowiązek dostarczyć je przed przyjęciem do PSD IPAN). Dodatkowe informacje o dyplomach zagranicznych dostępne: https://nawa.gov.pl/uznawalnosc/kontynuacja-nauki-w-polsce/studia-doktoranckie-i-otwieranie-przewodow-doktorskich
 4. Dane kontaktowe do co najmniej jednego dotychczasowego opiekuna naukowego lub innego pracownika naukowego, który zgodził się wcześniej wydać opinię na temat kandydata. Opinii nie należy załączać do aplikacji
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb konkursu
  (dostępna pod linkiem: http://bip.igcz.poznan.pl/wp-content/uploads/2018/10/Zgoda-rekrutacja-Consent_for_the_processing.pdf)
 6. Wniosek o przyjęcie do PSD IPAN wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji do PSD IPAN PL, EN
 7. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

  IV. Kryteria oceny kandydatów

 1. Doświadczenie naukowe i zawodowe kandydata w oparciu o udział w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach, udział w projektach badawczych i komercyjnych, zaangażowanie w towarzystwach i kołach naukowych, mobilność międzynarodowa i zawodowa, doświadczenie w innych branżach, w tym w przemyśle
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej
 3. Osiągnięcia naukowe kandydata w oparciu o oceny ze studiów, publikacje naukowe i popularnonaukowe, stypendia naukowe, nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, czy działalności studenckiej lub inne osiągnięcia
 4. Znajomość języka angielskiego.

   V.Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

   VI.Dodatkowe warunki przyznawania stypendium naukowego

Warunkiem zaangażowania w projekcie jest uczestnictwo w Poznańskiej Szkole Doktorskiej Instytutów PAN (po przejściu procedury rekrutacyjnej; szczegóły dotyczące studiów dostępne są na stronie: https://igcz.poznan.pl/doktoranci/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/ oraz spełnienie wymogów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Naukowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25_2019-zal1.pdf).

  VII.Informacje techniczne:

Adres, na który należy składać dokumenty:

elektronicznie na adres: phdstudies@igcz.poznan.pl podając w tytule wiadomości: [24/2021/IGC/PSD]

Link do strony: http://igcz.poznan.pl

Dodatkowe informacje:

kierownik projektu, dr Marta Olszewska: marta.olszewska@igcz.poznan.pl ,tel. +48 61 6579-231 oraz sekretariat naukowy: phdstudies@igcz.poznan.pl tel. +48 61 6579-142

APLIKACJE NIEKOMPLETNE ORAZ ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Po ukończeniu rekrutacji nieprzyjęci kandydaci zostaną poinformowani o punktacji uzyskanej na poszczególnych etapach konkursu.

Odmowa przyjęcia do PSD IPAN następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, do dyrektora instytutu.

[24-2021-IGC-PSD] Announcement about the recruitment to PDS IPAS

[24-2021-IGC-PSD] Ogłoszenie o rekrutacji do PSD IPANInformacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 27.09.2021
Data publikacji: 25.08.2020
Liczba wyświetleń: 707

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Ewa Gołębiewska Ewa Gołębiewska
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz