Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: http://bip.igcz.poznan.pl/poznanska-szkola-doktorska-instytutow-pan/plan-zajec/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

Plan zajęć

  1. Plan wykładu „Molekularne podłoże nowotworów” – semestr zimowy 2021/2022 (wykłady obowiązkowe)
  2. SYLLABUS – „Molekularne podłoże nowotworówsemestr zimowy 2021/2022 (wykłady obowiązkowe)
  3. Plan Seminarium doktoranckie – Semestr zimowy i letni 2021/2022 (seminarium obowiązkowe)
  4. SYLLABUS – seminarium doktoranckie – semestr zimowy i letni 2021/2022
  5. Plan lektoratu z języka angielskiego – semestr zimowy i letni 2021/2022
  6. SYLLABUS -język angielski – semestr zimowy i letni 2021/2022

PLAN WYKŁADU

Molekularne podłoże nowotworów

Semestr zimowy 2021/2022

(wykłady obowiązkowe)

Wykłady będą się odbywały w środy (online) zgodnie z poniższym harmonogramem.

Osoba odpowiedzialna: dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC

 

Data Godzina   Temat
                                         NOWOTWORY LITE                                                      
 

6.10.2021

 

9:00 – 9:45  

Nowotwory głowy i szyi – wprowadzenie

(dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC)

 

13.10.2021

 

9:00 –10:30 Zmiany molekularne w nowotworach litych(dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj / dr Kinga Bednarek)
 

20.10.2021

 

 9:00 – 9:45 Kancerogeneza płaszczyznowa, model Califano, naprawa DNA (prof. Krzysztof Szyfter)
27.10.2021   9:00 -10:30 MicroRNA w genetyce nowotworów(prof. Piotr Kozłowski / dr Paulina Gałka-Marciniak)
3.11.2021 9:00 –10:30 Kancerogeneza powiązana z infekcjami wirusowymi; Nowoczesna diagnostyka guzów litych

(dr Katarzyna Kiwerska)

 

10.11.2021

 

9:00 -9:45 Proces detoksykacji w komórkach nowotworowych(dr hab. Damian Brauze, prof. IGC)
 

 

17.11.2021

 

 

9:00 -9:45

 

 

10:00-10:45

 

Molekularny mechanizm oporności lekowej komórek nowotworowych guzów litych,

(dr hab. Radosław Januchowski, prof. UMP)

 

 Nowoczesne leczenie nowotworów głowy i szyi

(prof. Małgorzata Wierzbicka)

                                         NOWOTWORY HEMATOLOGICZNE
 

24.11.2021

 

9:00 – 9:45  

Molekularne podstawy chłoniaków i białaczek – wprowadzenie

(prof. Krzysztof Lewandowski)

 

 

1.12.2021

 

 9:00–10:30  

Aberracje chromosomowe w diagnostyce chłoniaków i białaczek

(dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, prof. IGC)

8.12.2021  

9:00 –10:30

 

Epigenetyka nowotworów hematologicznych– chłoniak Burkitta(dr hab. Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk, prof. IGC, dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC)
 

15.12.2021

 

9:00 –10:30 Strategie wizualizacji zmian w komórkach nowotworowych(Alicja Woźna – MNM diagnostics)
 

12.01.2022

 

 9:00 – 9:45  

Molekularny mechanizm oporności lekowej komórek nowotworowych nowotworów hematologicznych

(dr hab. Dominik Dytfeld, prof. UMP)

 

 

19.01.2022

 

9:00 -10:30 Nowoczesne leczenie nowotworów hematologicznych(prof. Lidia Gil)

SYLLABUS

Semestr zimowy 2021/2022

(Wykłady będą prowadzone online, w środy, zaczynając 6 października 2021)

Kurs Molekularne podstawy nowotworów
Instytucja prowadząca

 

Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

Ul. Strzeszyńska 32

Język Angielski
Oczekiwane efekty nauczania pod względem: wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji społecznych Doktorant powinien:

1.Poszerzyć  wiedzę z zakresu genetyki i epigenetyki, diagnostyki molekularnej oraz terapii nowotworów.

W szczególności zostaną opracowane następujące szczegółowe tematy:

– molekularne i chromosomowe zmiany w nowotworach litych i hematologicznych

– kancerogeneza płaszczyznowa, model Califano, naprawa DNA

– rola miRNA w nowotworach

– kancerogeneza powiązana z infekcjami wirusowymi

– proces detoksykacji i oporności lekowej w komórkach nowotworowych

– epigenetyka nowotworów hematologicznych

– strategie wizualizacji zmian w komórkach nowotworowych- diagnostyka molekularna oraz leczenie nowotworów

 

2. Zapoznaje się z nowymi kierunkami w dziedzinie genetyki nowotworów.

3. Uczy się formułować naukowe pytania z dziedziny genetyki nowotworów.

 

Typ kursu Obowiązkowy
Semestr/rok Semestr  zimowy 2021/2022
Dane osoby odpowiedzialnej za kurs dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC
Dane osoby odpowiedzialnej za egzamin dr hab. Maciej Giefing, prof. IGC
Format Wykłady będą prowadzone w języku angielskim, online, z użyciem  sprzętu audiowizualnego. Każdy wykład  będzie zakończony dyskusją.
Podstawowe i rozszerzone wymagania Znajomość języka angielskiego oraz wiedza z zakresu biologii molekularnej
Liczba  ECTS 3 ECTS
Streszczenie ECTS 1 ECTS odpowiada  25-30 godzinom osobistych opracowań nastawionych na poszerzanie wiedzy w oparciu o sugerowaną bibliografię (porównaj poniższą listę bibliografi).
Metoda nauczania Na wykładach będą używane prezentacje Power Point oraz projektor multimedialny.
Metoda oceny Egazmin pisemny w formie projektu
Warunek zaliczenia Pozytywna ocena z egzaminu
Tematy

 

– molekularne i chromosomowe zmiany w nowotworach litych i hematologicznych

– kancerogeneza płaszczyznowa, model Califano, naprawa DNA

– rola miRNA w nowotworach

– kancerogeneza powiązana z infekcjami wirusowymi

– proces detoksykacji i oporności lekowej w komórkach nowotworowych

– epigenetyka nowotworów hematologicznych

– strategie wizualizacji zmian w komórkach nowotworowych- diagnostyka molekularna oraz leczenie nowotworów

Dodatkowe materiały

 

Prezentacja każdego wykładu w formacie PDF.

Powiązana bibliografia.

Bibliografia Będzie zaproponowana w późniejszym terminie

Seminarium doktoranckie

Semestr zimowy i letni 2021/2022

(seminarium obowiązkowe)

Seminaria będą odbywały się w czwartki w godzinach 9:00-10:00  online

Przedmiotem seminarium będą następujące zagadnienia
1 Prezentacja projektów doktorskich
2 Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi
3 Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej
4 Szkolenie w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe
5 Szkolenie w zakresie profesjonalnego budowania kariery naukowej

SYLLABUS

Semestr zimowy i letni 2021/2022

(Seminaria będą odbywały się w czwartki co dwa tygodnie w godzinach 9:00-10:00 online

Nazwa przedmiotu Najnowsze odkrycia w naukach biomedycznych
Miejsce Instytutu Genetyki Człowieka

Polskiej Akademii Nauk ul. Strzeszyńska 32

Język angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant nabędzie następujące umiejętności:

1. prezentowania wyników własnych badań

2. zdobywania i prezentowania wiedzy w zakresie najnowszych odkryć w dziedzinie której dotyczy rozprawa doktorska.

3. w przygotowywaniu projektów badań w tym aplikowaniu o finanse Unii Europejskiej

4. w zakresie przygotowywania aplikacji o stypendia naukowe

5. w zakresie budowania własnej kariery naukowej

Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Zimowy i letni 2021/2022
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot Prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Sposób realizacji Seminaria będą odbywały się w języku angielskim w formie prezentacji z zastosowaniem sprzętu audio-wizualnego. Po prezentacji następuje dyskusja
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego oraz biologii molekularnej
Liczba punktów ECTS 3 ECTS
Bilans punktów ECTS Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).
Stosowane metody dydaktyczne Seminaria odbywają się w oparciu o prezentację w programie power point oraz rzutnika multimedialnego
Metody sprawdzania oraz oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Ocena prezentacji multimedialnej dotyczącej zagadnień wymienionych poniżej
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Pozytywna ocena przygotowania prezentacji multimedialnej
Treść przedmiotu Prezentacja projektów doktorskich

Prezentacja artykułów oryginalnych zawierających nowe odkrycia w dziedzinach powiązanych z poszczególnymi projektami doktorskimi

Szkolenie w zakresie przygotowywania projektów badań włącznie z projektami kierowanymi do Unii Europejskiej

Materiały dodatkowe PDF prezentacji
Bibliografia Będzie dostarczona uczestnikom na dwa tygodnie przed seminarium

Plan lektoratu z języka angielskiego

semestr zimowy i letni 2021/2022

Zajęcia z lektoratu języka angielskiego będą odbywały się co tydzień w środę w salce konferencyjnej 

Grupa A 12:30-14:00
Grupa B 11:00-12:30
Grupa C 9:30-11:00
Grupa D 14:00-15:30

SYLABUS

Semestr zimowy oraz letni 2021/2022

(ćwiczenia odbywają się w środy i rozpoczynają się dnia 6.10.2021 r.)

 

Nazwa przedmiotu Język Angielski
Miejsce: Instytut Genetyki Człowieka

Polska Akademia Nauk

ul. Strzeszyńska 32

Język przedmiotu angielski
Efekty kształcenia dla przedmiotu ujęte w kategoriach: wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych Doktorant powinien rozwinąć swoje umiejętności językowe tj. mówienie, pisanie, rozumienie tekstów i rozumienie ze słuchu zarówno w zakresie języka ogólnego jak i akademickiego od poziomu biegłości językowej B2 do poziomu C1. Celem kursu jest: polepszenie poprawności gramatycznej oraz zakresu stosowanych struktur; poszerzenie słownictwa aby umożliwić wypowiedź na różnorodne tematy; poprawienie spójności wypowiedzi dzięki różnorodnym łącznikom oraz znacznikom dyskursu; opanowanie werbalnych i niewerbalnych środków przekazu w celu przedstawiania prezentacji; nabranie pewności siebie w trakcie wystąpień publicznych.
Typ przedmiotu obowiązkowy
Semestr/rok Semestr zimowy i letni 2021/2022
Imię i nazwisko osoby/osób prowadzącej/prowadzących przedmiot mgr Leszek Ratajczak
Imię i nazwisko osoby/osób egzaminującej/egzaminujących bądź udzielającej zaliczenia, w przypadku gdy nie jest to osoba prowadząca dany przedmiot mgr Leszek Ratajczak
Sposób realizacji ćwiczenia
Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1/B2
Liczba punktów ECTS 1 ECTS
Bilans punktów ECTS .

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane w ramach studiów doktoranckich zgodnie z ich planem oraz jego pracę indywidualną. Praca indywidulana obejmuje poszerzenie wiedzy na podstawie związanej z wykładem bibliografii (vide poniżej).

Stosowane metody dydaktyczne Ćwiczenia z całą grupą lub w mniejszych grupach / parach; dyskusje, debaty, prezentacje studentów; prace domowe
Metody sprawdzania i oceny efektów kształcenia uzyskanych przez doktorantów Egzamin ustny
Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Pozytywna ocena z egzaminu
Treść przedmiotu 1. Czasy gramatyczne: przegląd

2. Słownictwo: czasowniki formalne i nieformalne

3. Wspólne cechy języka akademickiego

4. Spójniki i łączniki w tekstach naukowych.

5. Prezentacje: komunikacja niewerbalna: kontakt wzrokowy oraz język ciała

6. Unikanie powtórzeń: kolokacje czasownik – rzeczownik

7. Podsumowania i parafrazy

8. Słownictwo: podstawowe czasowniki frazowe

9. Używanie odnośników.

10. Prezentacje: wstęp oraz odnoszenie się do wcześniej wspomnianych treści.

11. Rozumienie tekstu: rozumienie z kontekstu

12. Słownictwo: opisywanie ciągu przyczynowo – skutkowego.

13. Tryby warunkowe.

14. Wyrażanie opinii, (nie) zgadzanie się.

15. Prezentacje: wprowadzanie pomocy wizualnych.

16. Słownictwo: opisywanie procesu.

17. Konwencje w języku akademickim: cytaty, tabele, wykresy, akronimy i skróty. Pisownia brytyjska i amerykańska.

18. “Hedging” w języku akademickim.

19. Struktury emfatyczne.

20. Prezentacje: używanie intonacji oraz efektywne wykorzystanie pauz.

21. Słownictwo: przymiotniki używane do wyrażania oceny

22. Pisanie streszczeń.

23. Strona bierna.

24. Prezentacje: podsumowanie, radzenie sobie z pytaniami.

Materiały dodatkowe artykuły, prezentacje TED, materiały własne przygotowane przez lektora
Bibliografia M Hewings. Cambridge Academic English. Upper Intermediate. Cambridge University Press (2012).

M McCarthy, F Odell. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press (2017).

K Paterson, R Wedge. English Grammar and Practice for Academic Purposes. Oxford University Press (2013)

J Bottomley. Academic Writing for International Students of Science. Routledge (2015).


Informacje o stronie ▾

Autor: Marcin Kęsikiewicz
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 22.09.2021
Data publikacji: 25.08.2020
Liczba wyświetleń: 456

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Dominika Przykucka Dominika Przykucka
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz