Poleć stronę znajomemu

Polecana strona: http://bip.igcz.poznan.pl/konkurs/2-am-2019-konkurs-na-stanowisko-adiunkta-post-doc-w-zakladzie-patologii-molekularnej-igc-pan/

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

To pole jest wymagane!

To pole jest wymagane! Adres e-mail nieprawidłowy

* pola wymagane

Informacja została wysłana
Błąd wysyłania wiadomości

Generowanie pliku PDF


Pobierz
Błąd generatora pdf...
A+

[2/AM/2019] – Konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w Zakładzie Patologii Molekularnej IGC PAN

Dyrektor Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patologii Molekularnej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2010r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.  z 2016r. poz. 572 ze zm.) oraz Regulaminie przeprowadzania konkurów na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

I. Informacje ogólne

 1. Instytucja ogłaszająca konkurs: Instytut Genetyki Człowieka PAN
 2. Miasto: Poznań
 3. Stanowisko: adiunkt
 4. Dyscyplina naukowa: biologia medyczna
 5. Liczba wakatów: 1
 6. Przewidywane wynagrodzenie: 15 000 PLN brutto/miesiąc, ok. 8 500 PLN netto/miesiąc, umowa o pracę na pełen etat od 01.03.2019 r.
 7. Termin składania dokumentów: do 31.07.2019 r.
 8. Adres, na który należy składać dokumenty: elektronicznie na adres: agnieszka.dzikiewicz-krawczyk@igcz.poznan.pl, z dopiskiem „Adiunkt First Team”
 9. Link do strony: http://bip.igcz.poznan.pl/konkurs/
 10. Słowa kluczowe: chłoniaki nieziarnicze z komórek B, enhancery, enhancerowe RNA, CRISPR/Cas9, IGH, BCR, onkogeny
 11. Zakład/Zespół, w którym Kandydat miałby pracować: Zakład Patologii Molekularnej
 12. Zwięzły opis badań naukowych:
  Rekrutacja dotyczy projektu First Team FNP, kierownikiem projektu jest dr Agnieszka Dzikiewicz-KrawczykTytuł projektu: „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B”Cechą charakterystyczną chłoniaków nieziarniczych z komórek B są translokacje onkogenów (np. MYC, BCL2) z regionem regulatorowym genu kodującego łańcuch ciężki immunoglobuliny (IGH). Proliferacja wielu chłoniaków zależna jest od ekspresji powyższych onkogenów i ścieżek sygnałowych receptora komórek B (BCR), który ulega ekspresji z drugiego, funkcjonalnego allelu IGH. Elementy regulatorowe w genie IGH były badane w rozwoju prawidłowych komórek B, ale ich rola w komórkach nowotworowych nie została określona. Celem projektu jest identyfikacja i charakterystyka funkcjonalnych elementów w regionie regulatorowym IGH oraz enhancerowych RNA (eRNA) niezbędnych do wzrostu komórek chłoniaków B-komórkowych. W tym celu zostaną zastosowane nowoczesne metody, takie jak badanie przesiewowe CRISPR/Cas9, GRO-seq, immunoprecypitacja chromatyny. Projekt będzie realizowany we współpracy z naukowcami z Holandii i USA.
  Zakres obowiązków:

  1. Ustawienie techniki GRO-seq i analiza danych GRO-seq w liniach komórkowych chłoniaka z komórek B.
  2. Walidacja ekspresji eRNA w dodatkowych liniach komórkowych i pierwotnych tkankach guza.
  3. Funkcjonalna charakterystyka wybranych eRNA.
  4. Opieka nad doktorantami i magistrantami.
  5. Pisanie publikacji naukowych, prezentowanie wyników na seminariach i konferencjach.

Projekt „Funkcjonalna analiza regionu regulatorowego genu IGH w chłoniakach nieziarniczych z komórek B” jest realizowany w ramach programu FIST-TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. Wymagania stawiane kandydatom

 1. Stopień doktora nauk biologicznych, medycznych lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 5 lat temu.
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej i onkologii.
 3. Znaczne doświadczenie w technikach biologii molekularnej, pracy z RNA, DNA, hodowli komórkowej (doświadczenie z zakresu CRISPR/Cas9, GRO-seq, immunoprecypitacji chromatyny będzie dodatkowym atutem).
 4. Posiadanie dorobku naukowego w postaci publikacji i doniesień konferencyjnych.
 5. Biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim w mowie i piśmie.
 6. Niezależność, wysoka motywacja do pracy w nauce, umiejętność rozwiązywania problemów.
 7. Umiejętność pracy w grupie.

III. Wykaz dokumentów, które kandydat powinien załączyć do zgłoszenia konkursowego

 1. Podanie o zatrudnienie wraz z adresem do korespondencji oraz danymi kontaktowymi (adres mail oraz telefon)
 2. Skan bądź kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 3. Skan bądź kserokopia dyplomu nadania stopnia naukowego (jeśli dotyczy)
 4. Skan bądź kserokopia uzyskania tytułu naukowego (jeśli dotyczy)
 5. Życiorys
 6. Spis publikacji z zaznaczeniem maksymalnie pięciu najważniejszych prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat pracy naukowej kandydata (po odliczeniu przerw w pracy naukowej), zgłoszeń patentowych, patentów wdrożeń projektów badawczych (jeśli dotyczy)
 7. Informacja o licznie cytowani publikacji lub auto-cytowań, wartości indeksu Hirscha praz liczbie lat efektywnie przepracowanych w nauce (po odliczeniu przerw) (jeśli dotyczy)
 8. Lista projektów badawczych (również aplikacyjnych, wdrożeniowych), którymi kandydat kierował lub był głównym wykonawcą oraz 1-3 najważniejsze publikacje będące wynikiem realizacji tego projektu lub inne wymierne rezultaty projektu (jeśli dotyczy)
 9. Co najmniej jedna opinia samodzielnego pracownika naukowego, specjalisty we wskazanym w Ogłoszeniu o konkursie zakresie
 10. Nieprzekraczający 3500 znaków drukarskich (1 strona A4) autoreferat zawierający zwięzła informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach, ewentualnym udziale w projektach badawczych i własnych zamierzeniach badawczych
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na potrzeby konkursu (pobierz)
 12. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (pobierz)
 13. Oświadczenie kandydata, że w razie wygrania konkursu Instytut Genetyki Człowieka PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy (pobierz)

IV. Kryteria oceny kandydatów

 1. Kreatywność mierzona jakością i liczbą publikacji naukowych, w których kandydat jest pierwszym autorem, korespondencyjnych autorem lub autorem znaczącym oraz zgłoszeń patentowych/patentów/lub wdrożeń (jeśli dotyczy)
 2. Mobilność w karierze naukowej (w tym odbyte staże naukowe, zmiana profilu naukowego, staże i praca w przemyśle)
 3. Liczba cytowani prac kandydata, zwłaszcza tych prac, w których kandydat jest pierwszym autorem, autorem korespondencyjnym lub autorem znaczącym
 4. Kreatywność mierzona jakością i liczbą kierowanych projektów badawczych
 5. Opinia przedstawiona w listach polecających
 6. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej
 7. Wiedza z zakresu biologii molekularnej, w szczególności zagadnień związanych z projektem.
 8. Motywacja do pracy w nauce
 9. Znajomość języka angielskiego

V. Termin rozstrzygnięcia konkurs

Do 45 dni od daty upływu terminu składania dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Każdy ze zgłoszonych kandydatów otrzyma indywidualną informację na temat wyników konkursu w odniesieniu do swojej osoby. Informacja o zwycięzcy konkursu będzie podana na stronie internetowej Instytutu. Warunkiem finansowania osoby wybranej w konkursie jest akceptacja przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej protokołu z rekrutacji.

VI. Planowany okres zatrudnienia
01.10.2019 r.- 31.12.2021 r. (z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku)

VII. Dodatkowe informacje: dzikiewicz-krawczyk@igcz.poznan.pl oraz dział kadr, tel. +48 61 657 9222;

VIII. Odwołania: Kandydatom negatywnie zaopiniowanym przez Komisję Konkursową przysługuje prawo do odwołania się od wyników przeprowadzonej oceny. Odwołanie wnoszone jest do Dyrektora Instytutu w ciągu 7 dni od daty otrzymania od komisji konkursowej informacji o opinii negatywnej. Rozstrzygnięcie Dyrektora Instytutu jest ostateczne.

Status sprawy Po terminie
Forma składania ofert elektronicznie na adres: agnieszka.dzikiewicz-krawczyk@igcz.poznan.pl, z dopiskiem „Adiunkt First Team”
Data zakończenia 31.07.2019 16:00
Dane kontaktowe agnieszka.dzikiewicz-krawczyk@igcz.poznan.pl oraz dział kadr, tel. +48 61 657 9222
Pliki do pobrania:

Informacje o stronie ▾

Autor: Agnieszka Możejko
Opublikował: Marcin Kęsikiewicz
Data ostatniej modyfikacji: 07.06.2019
Data publikacji: 07.06.2019
Liczba wyświetleń: 613

Data zmiany Opublikował Autor Data wytw. informacji
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz
Marcin Kęsikiewicz Marcin Kęsikiewicz